Hvordan utvikle og implementere en bærekraftig strategi som skaper endring?

Skrevet av:

Publisert: 2. mai 2022

Til tross for den globale oppmerksomheten rundt bærekraft, opplever vi ofte at virksomheter bruker store ord rundt egen satsing på bærekraft, uten å gjennomføre initiativer som gir resultater. Gjennom Bærekraftsløftet, vårt rammeverk for bærekraft, hjelper vi virksomheter med å forenkle og strukturere hvordan de jobber med bærekraft. I denne artikkelen fokuserer vi på to av rammeverkets moduler; Sette Retning og Implementere. Modulene handler om hvordan virksomheter kan sette retning for bærekraftsarbeidet, og ta i bruk rammeverk som Must-Win Battles og OKRs for å implementere bærekraftige strategier.

Hvordan jobbe systematisk med bærekraft?

Illustrasjon av prosess for utvikling og implementering av bærekraftig strategi

Vi bruker rammeverket Bærekraftsløftet for å utvikle og implementere en bærekraftig strategi.

I Sprint bruker vi vårt eget rammeverket, Bærekraftsløftet, for å løfte våre kunder på bærekraft. Gjennom Bærekraftsløftet sikrer vi at organisasjonen jobber helhetlig og strategisk med bærekraft, prioriterer de riktige initiativene, måler effekter og justerer underveis. Vi har allerede skrevet om den første modulen i Bærekraftsløftet, Utforske, der man utforsker mulighetsrommet i Bærekraft. Nå skal vi fokusere på de to neste modulene — Sette Retning og Implementere.

Hvordan sette retning for bærekraftarbeidet?

Illustrasjon med fokus på å sette retning

Denne fasen handler om å definere ambisjonsnivået og velge fokusområder for bærekraft.

Bærekraftsløftets andre modul, Sette Retning, handler om å sette en retning for bærekraftsarbeidet. Det gjøres gjennom å 1) Definere ambisjonsnivået for bærekraft og 2) Velge ut fokusområder for bærekraft.

1. Definere ambisjonsnivået for bærekraft:

Det finnes like mange mulige ambisjonsnivå for bærekraft som det finnes virksomheter. Ambisjonsnivået avhenger av flere faktorer, blant annet hvor langt man har kommet i bærekraftsarbeidet og hvor ambisiøs man ønsker å være. IKEA og Posten er eksempler på to selskap som har kommet langt i denne prosessen, og med høye ambisjoner. IKEA har en ambisjon om å innen 2030 være «People and planet positive» og Posten har ambisjon om å «Være den grønneste logistikkaktøren». For virksomheter som ikke har kommet like langt i bærekraftsarbeidet vil det være naturlig å definere mindre «spektakulære» ambisjonsnivåer, men som er overkommelige og realistiske for virksomheten å gjennomføre.

2. Velge ut fokusområder for bærekraft:

For å unngå at arbeidet med bærekraft blir for omfattende og uhåndgripelig, kan det være lurt å velge ut fokusområder basert på hva virksomheten ønsker og har mulighet til å påvirke. Både IKEA og Posten har valgt ut fokusområder for sitt bærekraftsarbeid. IKEA fokuserer på de tre områdene «En sunn og bærekraftig livsstil», «Sirkulær og klimapositiv» og «Rettferdige og likestilte». Posten fokuserer på sin side på «Klimagassutslipp», «Materialforbruk og gjenvinning» og «Tilrettelegger for sirkulærøkonomi». Vi anbefaler å ta utgangspunkt i FNs bærekraftsmål når man skal velge ut fokusområder.

Etter virksomheten har definert ambisjonsnivå for bærekraft og valgt ut sine fokusområder, er det klart for den neste modulen i Bærekraftsløftet — Implementere.

Hvordan implementere?

Illustrasjon med fokus på Implementerefasen

Denne fasen handler om å operasjonalisere strategien og involvere menneskene.

Bærekraftsløftets tredje modul, Implementere, handler om å operasjonalisere strategien og involvere menneskene.

Noe av det mest utfordrende med bærekraftige strategier er å implementere den nye retningen, og sikre at den driver frem faktiske resultater og endringer. Mange virksomheter opplever utfordringer med dette. For noen handler det om at strategien er for lite forankret i organisasjonen, ofte et resultat av ovenfra-og-ned arbeid på ledernivå. For andre handler det om at strategien er for omfattende og lite konkret. Kanskje er den også så ambisiøs og uoppnåelig, at den fjerner motivasjonen i organisasjonen før man i det hele tatt har begynt på implementeringen.

To verktøy for å lykkes med implementering av bærekraftige strategier

Som tidligere nevnt er IKEA og Posten eksempler på virksomheter som ligger langt fremme med sine bærekraftsatsinger. Utad deler de ambisiøse visjoner, og også konkrete tiltak som gjør at selskapene trekker i retning av en bærekraftig planet. For eksempel resirkulerer IKEA i dag en del av sine møbler og gir dem nytt liv gjennom bruktbutikken, mens Posten bruker miljøvennlige transportmidler for å sikre bærekraftig distribusjon. De har gått fra visjon til handling, men samtidig er det viktig å huske at de på langt nær er i mål.

Suksessfaktorene for å lykkes med en strategi er å dekomponere den i mindre deler, prioritere de viktigste aktivitetene, frigjøre ressurser, sette fokus og mobilisere innsatsen mot en felles retning. Must-Win Battles (MWB) og Objectives & Key Results (OKR) er to rammeverk og verktøy vi ofte bruker sammen for å lykkes med strategiimplementering. Fire-stegs modellen under gir et bilde av en MWB-prosess, fra å identifisere de viktigste bærekraftskampene til å forberede organisasjonen på implementering, der OKR er et effektivt rammeverk å benytte i steg tre og fire.

Must-win Battles prosess

Must-Win Battles (MWB) er et av rammeverkene vi bruker for å lykkes med strategiimplementering.

«Must-Win Battles»- Å prioritere bærekraftskampene som må vinnes

Must-Win Battles er et rammeverk som støtter implementeringen av bærekraftige strategier ved å definere konkrete bærekraftskamper som må vinnes. Det kan være ting organisasjonen må begynne med, gjøre mer av eller slutte med. På den måten kan man unngå fallgruver som å ha for mange prioriteringer eller ikke dedikere nok ressurser til bærekraftsarbeidet. Som organisasjon må man velge bort noe, slik at man kan lykkes med noe annet. Disse kampene er virksomhetens «Must-Win Battles». Les mer om Must-Win Battles her.

La oss lage et tenkt eksempel som baserer seg på uttalt ambisjon i IKEA, å være «People and planet positive» i 2030. For å implementere strategien kan IKEA definere et sett bærekraftskamper som representerer de viktigste områdene de må vinne innenfor. Disse kampene burde være et resultat av en prioriteringsprosess, som aktivt tvinger organisasjonen til å ta stilling til hva som faktisk kreves av den. Kampene burde utgjøre en reell forskjell dersom de vinnes, fokusere på det eksterne landskapet fremfor å skape interne drakamper om ressurser, de må skape engasjement, være målbare og mulige å vinne. IKEAs Must-Win Battles kunne vært de tre kampene nedenfor.

Illustrasjon av Ikea sine Must-Wins Battles

Eksempler på Ikea sine Must-Wins Battles.

For Posten kan det vært tre andre kamper som sammen kan bidra til å nå ambisjonen om å «Være den grønneste logistikkaktøren».

Eksempler på Posten sine Must-Wins Battles.

Eksempler på Posten sine Must-Wins Battles.

Etter å ha definert kamper er neste steg å utvikle handlingsplaner, samt frigjøre nok ressurser. En vanlig feil er at ressursene som skal til for å realisere strategien er bundet opp i «daglig drift». Man skaper ikke strategisk endring ved å bruke ressursene akkurat som før- her må man satse! OKR er et utbredt rammeverk som kan hjelpe oss med dette.

OKRs - Å definere omforente mål og mobilisere i en felles retning

Målbare kamper er sentrale for å kunne vurdere om virksomheten beveger seg i retning av bærekraftambisjonen eller ikke. OKR består av Objectives (ambisjoner), Key Results (nøkkelresultater) og Initiatives (initiativer/aktiviteter). Objectives er tydelige, motiverende og retningsgivende mål, som gjerne fremkommer av et strategiarbeid. I dette tilfellet vil det typisk være bærekraftambisjonen til virksomheten eller andre delmål som må nås på veien. Key Results er målbare og kvantitative måltall som skal trekke i retning av bærekraftambisjonen. Initiatives er konkrete aktiviteter som må gjennomføres i en gitt periode, for å påvirke nøkkelresultatet og bevege seg nærmere målet.

Fra eksempelet med Posten, kan man tenke seg at en av deres bærekraftskamper, for eksempel “Vi har utslippsfri last mile-distribusjon i norske storbyer og tettsteder” kan utgjøre et motiverende Objective for én eller flere perioder. Med tilhørende Key Results og Initiatives, lykkes man bedre med å dekomponere ambisjonen i mindre og håndterbare deler.

Illustrasjon av OKRs i posten

Eksempler på OKRs i Posten.

OKRs er med på å sette den bærekraftige strategien på agendaen i virksomheten. Det trenger ikke å være et 1:1-forhold mellom kampene fra steg én og to i «Must-Win Battles» og Objectives i OKR, men det er viktig at målene man setter er i tråd med ønsket fokus for bærekraftsarbeidet. Når virksomheten har satt OKRs på selskapsnivå, kan andre team og avdelinger definere egne OKRs i tråd med på toppnivå. Etter en gitt periode må de revideres for å sikre relevans og motivasjon. På denne måten har man hele tiden målbare, relevante og motiverende mål samt nøkkelresultater og initiativer på alle nivå i organisasjonen. Les mer om OKR på .

Når retningen er satt og strategien er implementert er det tid for å bygge suksesshistorier!

Illustrasjon som fokuserer på å Bygge suksesshistorier

Denne fasen handler om å realisere nye initiativ og lage showcase for å sikre engasjement og realisere bærekraftseffekter.

Etter å ha satt en retning for arbeidet med bærekraft og oversatt ord til konkret handling ved hjelp av verktøy som Must-Win Battles og OKRs, er det på tide å Bygge suksesshistorier. Det er navnet på den neste modulen i Bærekraftsløftet, som handler om å realisere nye initiativ og lage showcase for å sikre engasjement og realisere bærekraftseffekter. Vil du å lære mer om selskap som har oppnådd bærekraftige suksesser, kan du lese om Posten her og Enode her.

Ønsker du hjelp med å utvikle og implementere en bærekraftig strategi? Eller vil du ta en prat om hvordan Bærekraftløftet kan være et nyttig verktøy for din organisasjon? Ta kontakt med lederen for Sprints bærekraftsteam!

Sigrid Bergsjø Andresen

Sigrid Bergsjø Andresen

Manager