Bærekraft i Sprint

Sprint består av mennesker som vil gjøre en forskjell – både i vår egen virksomhet og ikke minst for våre kunder. Gjennom å forene samfunns- og miljøansvar med lønnsomhet bidrar vi til å skape morgendagens vinnere.

Hvordan jobber vi med bærekraft i Sprint Consulting?

I Sprint Consulting mener vi at bærekraft skal være en integrert del av forretningsstrategien. Derfor har vi valgt ut seks bærekraftsmål som vi fokuserer spesielt på. Målene har en tydelig påvirkning på våre satsningsområdereksternt og internt.

Sprint Consulting har siden 2019 vært Miljøfyrtårnsertifisert, og tar et aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling. Sertifiseringen innebærer at kontoret vårt oppfyller strenge krav når det kommer til gjenbruk og resirkulering, materialbruk og energisparing. Det innebærer også at vi forplikter oss til å redusere reisevirksomhet som belaster miljøet, følger retningslinjene for arbeidsmiljø og stiller strenge krav til våre leverandører.

Som et lite selskap skaper vi mest positiv påvirkning gjennom å hjelpe våre kunder. Ettersom våre kunder når millioner av mennesker er påvirkningskraften vår stor. Selskapsstrategien vår legger til grunn tydelig satsninger på å gjennomføre flere bærekraftige prosjekter, i tillegg til en offensiv satsing innenfor fornybar energi. Vi utvikler tjenester som hjelper våre kunder med bærekraftig vekst. Dette kan du lese mer om her.

Åpenhetsloven 2023

Åpenhetsloven har som mål å fremme virksomheters respekt for menneskereƫtigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven pålegger virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, redegjøre for disse, samt svare ut informasjonskrav.

Under ligger link til Sprint Consulting sin redegjørelse for 2023. Formålet med redegjørelsen er å sikre allmennheten innsikt i nøkkelfunn fra våre aktsomhetsvurderinger, samt hvilke tiltak som er iverksatt eller planlegges å iverksettes.