Hvordan bygge en solid grunnmur for suksessfullt bærekraftsarbeid?

Skrevet av: og

Publisert: 2. februar 2022

Sprints visjon er å bygge morgendagens selskaper. For fremtidens selskap er bærekraft ikke bare et konkurransefortrinn, men en nødvendighet og viktig driver for innovasjon. Selskaper som lykkes med bærekraft inkluderer bærekraftsmålene i sin strategi, og skaper verdi gjennom en systematisk tilnærming til bærekraftig innovasjon og forbedring.

I Sprint ønsker vi å rette fokuset bort fra problemer og utfordringer rundt bærekraft, og over på de mange mulighetene bærekraft kan gi når det er satt i system. Et slikt system vil hjelpe selskaper å se forretningspotensialet i bærekraft. En studie gjennomført av Sustainability HUB i Norge i 2021 viser at 87% av norske virksomheter har integrert bærekraft i sin visjon, men en langt mindre andel har gjort konkrete endringer i sin forretningsmodell for å bli en bærekraftig virksomhet.

Hvordan kan virksomheter lukke gapet mellom ambisjon og handling?

skog

I Sprint ønsker vi å rette fokuset bort fra problemer og utfordringer rundt bærekraft, og over på de mange mulighetene bærekraft kan gi når det er satt i system.

Hvordan jobbe systematisk med bærekraft?

I Sprint bruker vi rammeverket vårt Bærekraftsløftet for å løfte våre kunder på bærekraft. Dette er også vår forpliktelse til å bidra til et mer bærekraftig næringsliv.

Hovedelementene i Bærekraftsløftet handler om å starte i det små for å skape endring — utforske og identifisere muligheter for nye verditilbud, lage en tydelig strategi som favner bærekraft, få med seg hele organisasjonen i implementering, og gjennom det skape suksesshistorier og utnytte potensialet og verdien bærekraft kan tilføre virksomheten.

Prosess for å lykkes med bærekraft.

Bærekraftsløftet brukes for å løfte våre kunder på bærekraft.

På samme måte som vi tester og lærer når vi jobber med innovasjon og forbedring, jobber vi iterativt med å hjelpe virksomheten få et sterkere fokus på bærekraft i alt de gjør. Det er ikke nødvendigvis en stegvis prosess, men består av flere moduler som kan brukes uavhengig av om selskapet allerede har en strategisk forankret bærekraftstrategi eller ikke.

I denne artikkelen ønsker vi å se nærmere på den første modulen
Utforske — grunnmuren for mer strukturert arbeid med bærekraft.

Først: Forstå nåsituasjonen og utforsk mulighetsrommet i bærekraft

Den første modulen handler om å evaluere nåsituasjonen og dagens verditilbud, samt kartlegge muligheter for bærekraftig verdiskaping. I hovedsak ønsker vi her å forstå hva bærekraft betyr for selskapet. Dette kan utforskes gjennom å kartlegge noen nøkkelspørsmål:

  • Hva er dagens verdiforslag og hvordan skaper vi verdi?
  • Hvordan forholder dagens strategi seg til bærekraft?
  • Hvem er selskapets interessenter og hva er viktig for disse
  • Hvordan kan vi skape bærekraftig verdi og impact for dem?
  • Hvilke initiativer har vi allerede satt i gang?

Ulike verktøy kan tas i bruk for å svare ut disse nøkkelspørsmålene slik som vesentlighetsanalyse, SWOT eller verdikjedekartlegging. Vi vil her introdusere et verktøy utviklet av forskere fra blant annet University of Cambridge.

Value Mapping Tool: Kartleggingsverktøy for å identifisere interessenter og bærekraftige muligheter:

Bilde av value mapping tool

Value Mapping Tool (oversatt til norsk av Sprint)

Value Mapping Tool er en kvalitativ analyse der primærmålet er å få innsikt i nåsituasjonen for å stimulere idégenerering og diskusjon rundt nye bærekraftige muligheter. Dette kan oppnås ved å:

  • Identifisere interessenter. Identifiser relevante interessenter for selskapet
  • Definere dagens verdiforslag. Forstå hvilken verdi som skapes for relevante interessenter
  • Identifisere negativ og/eller sub-optimal verdiskaping*. Identifiser overskuddsverdi, verdi som mangler, oversett verdi og ødelagt verdi for relevante interessenter
  • Identifisere muligheter. Identifiser muligheter for å redusere negativ påvirkning på interessenter. Utforsk nye verditilbud og forretningsmodeller

Hvordan kartlegge interessenter og verdimuligheter for bærekraft

Bilde av value mapping tool

Eksempel på bruk av Value Mapping Tool (oversatt til norsk av Sprint)

1. Avgjør hvilken del av virksomheten som skal analyseres

Start med å definere hva som skal analyseres, det behøver nødvendigvis ikke være hele selskapet. For store selskaper med flere produktlinjer er det kanskje mer oversiktlig å analysere et enkelt produkt eller en portefølje av produkter. For mindre og mellomstore selskaper vil virksomheten som helhet eller hele industrien de opererer i, være mulig å analysere.

Eksempel: For et stort selskap som Orkla, vil det være mer oversiktlig å analyse et enkelt produkt slik som for eksempel deres Sterilan Deodorant, eller en portefølje av deres produkter, som Home & Personal Care.

2. Kartlegg hvilke interessenter som er relevante for selskapet

Det er viktig å identifisere alle aktuelle interessenter som bør involveres og få en stemme i diskusjonen. Ved et for innsnevret syn på aktuelle interessenter, kan i ytterste konsekvens kun selskapets eiere få ytre sin mening. Ved et utvidet interessentperspektiv, inkluderes gjerne kunder og deres opplevelser, samt egne ansatte. I denne øvelsen oppfordrer vi til å tenke enda litt bredere og inkludere et perspektiv av egne ambisjoner knyttet mot bærekraft. Her vil kanskje klima og miljø få en stemme, eller for eksempel menneskerettigheter, rent drikkevann eller utdanning til alle barn. Finnes det konflikter mellom noen av interessentene? Hvordan kan vi løse disse? Dette er viktige punkter å komme frem til i diskusjonen.

Eksempel: Vinmonopolet har definert deres viktigste interessenter i arbeidet med bærekraft som eiere, ansatte, kunder, produsenter, importører og media. De har i tillegg kartlagt utvidede interessenter, som vist i figuren under.

3. Bli enige om formålet dere ønsker å jobbe mot

Knytt bærekraftsarbeidet til hvorfor organisasjonen eksisterer. Forankre det gjerne i visjonen, og fokuser på verditilbudet snarere enn selskapet som helhet.


Knytt bærekraftsarbeidet til hvorfor organisasjonen eksisterer. Forankre det gjerne i visjonen, og fokuser på verditilbudet snarere enn selskapet som helhet.

Eksempel: Fairtrade har til hensikt å forbedre levestandarden til arbeidere og samfunn i globale forsyningskjeder.

4. Brainstorm for å fylle ut verdier for de ulike interessentene

Hvert interessentsegment fylles ut med formene for verdi som genereres for den utvalgte interessenten. Ved å starte i den innerste sirkelen og bevege seg utover, bygger hvert trinn på hverandre og tilrettelegger for nye ideer og muligheter. For eksempel kan tapte verdier utforskes som muligheter til å skape ny verdi.

Eksempel: Posten har integrert bærekraft i sin konsernstrategi og ønsker å bli best på bærekraftig verdiskaping. De har kartlagt sine interessenter, og vurdert mulighetsrommet av tiltak for å tilby nye verditilbud og redusere negativ verdiskaping. Fra denne prosessen foreslo Posten ulike mulige tiltak som for eksempel å pilotere sirkulære tjenester samt å kun benytte fornybare energikilder i deres kjøretøy innen 2025. Du kan lese mer om hvordan Posten har jobbet med bærekraft i denne artikkelen.

Målet med å kartlegge verdier er å realisere suksesshistorier

Å kartlegge negativ og/eller sub-optimal verdiskaping, kan åpne muligheter for å utvikle nye forretningsmodeller. Bærum kommune har for eksempel nylig tatt store grep for å redusere mengden sub-optimal verdiskaping. Gjennom Bærum Ressursbank jobber de med bærekraftig håndtering av overskuddsmasser fra bygge- og infrastrukturprosjekter i kommunen.

Formålet med Bærum Ressursbank er at overskuddsmassene skal bli sett på som en ressurs som har en verdi som kan bli gjenbrukt eller gjenvunnet, fremfor å bli behandlet som avfall. Ressursbanken er en arena der både offentlige og private bransjeaktører kan samarbeide om å skape en mer bærekraftig håndtering av overskuddsmasser. Bransjeaktører inkluderer blant annet byggherrer, entreprenører, mottaksanlegg, havneanlegg, pukkverk og deponier. Ved å skape denne arenaen vil den potensielle overskuddsverdien av massene kunne brukes igjen og bidra til en mer bærekraftig avfallshåndtering. Vil du vite mer, har vi skrevet en artikkel om prosjektet.

Med mulighetene kartlagt må vi sette retning for strategiarbeidet.

Bilde med fokus på steg 2 og 3

Steg 2 og 3 kan Sprint hjelpe din bedrift med.

For å realisere de beste ideene for ny verdiskapning og bærekraftige muligheter sett opp mot de ulike interessentene, bør en strategi og tydelige mål forankres og rulles ut i organisasjonen. Dette er temaer vi tar for oss i de to neste modulene i Bærekraftsløftet, der mange av verktøyene er kjent fra andre typer strategi- og innovasjonsprosesser.

Ønsker du hjelp med å forstå nåsituasjonen og mulighetsrommet i bærekraft? Eller en vurdering om hvordan Bærekraftløftet kan være et nyttig verktøy for din organisasjon? Ta kontakt med leder for Sprints bærekraftteam.

Sigrid Bergsjø Andresen

Sigrid Bergsjø Andresen

Manager

*Ekstra: Lurer du på hva vi mener med de ulike typene verdi? Her kan du lese mer om de ulike typene verdier som kan håndteres bedre, og som en verdikartlegging vil være til hjelp for å identifisere