Innovasjonsstrategi — Nøkkelen til målrettet innovasjonsarbeid

Skrevet av:

Publisert: 27. april 2023

Innovasjon mangler i mange tilfeller tydelige rammer og ambisjoner. Hvilke innovasjonsinitiativer som settes i gang kan derfor fort bli vilkårlig, og mange strever med å finne en riktig form for innovasjonsarbeid. Ved å sette innovasjon i et system som er tilpasset virksomhetens forutsetninger vil det bli enklere å jobbe målrettet med innovasjon, og sannsynligheten for å lykkes med arbeidet vil dermed øke. I en serie på fire artikler vil vi forklare de ulike brikkene for å bygge et system for innovasjon, og denne artikkelen omfatter den første byggebrikken — innovasjonsstrategien.

Strategi og mål er den første byggeklossen i å sette innovasjon i system

Mål og strategi er den første byggeklossen i å sette innovasjon i system

Innovasjonsstrategien skal hindre at vi driver innovasjonsarbeid uten mål og mening. Den har som formål å skape tydelige mål og en omforent plan for å nå disse målene. Innovasjonsstrategien består av fire komponenter: Visjon, Vekstmål, Mulighetsrom og Game Plan.

1. Visjon

Visjonen skal beskrive hva dere ønsker å skape, og hvorfor dere eksisterer. Når man setter en visjon kan man stille spørsmål som «Hvorfor skal vi være relevante om 20 år» eller «Gitt at alt er mulig i fremtiden, hva har vi lyst til å skape»? Hensikten med en innovasjonsvisjon er å sikre at alle i organisasjonen drar i samme retning, samtidig som den skal motivere og engasjere hele organisasjonen.

IKEA

IKEA sin visjon «create a better everyday life for the many people». Dette er et hårete mål, men engasjerer og setter retningen for virksomhetens initiativer

Hvordan finne deres visjon?

 • Hvem vil dere skape endring for, og hvordan?
 • Utgjør det en forskjell om akkurat dere gjør det?
 • Hva kan organisasjonen oppnå de neste 3 årene?
 • Hvor stolte blir dere om dere klarer det?

2. Vekstmål

Når visjonen er satt, er det viktig at dere definerer tydelige vekstmål. Vekstmålene brukes primært som et styringsverktøy for å forsikre at dere er på riktig vei mot visjonen, men brukes også for å sikre handlingsrommet som trengs for å satse. Om innovasjonsinitiativene ikke fører til vekst på relevante områder, som for eksempel brukere, tjenestekvalitet eller omsetning, kan det være en pekepinn om at dere drar i feil retning eller satser på feil initiativer. Vekstmålene er et viktig ledd i å forankre satsingen med de sentrale menneskene som kan støtte eller sette en stopper for det dere ønsker å skape. Hvis dere har et vektsmål på for eksempel hundre tusen nye medlemmer eller 20 millioner kroner fra initiativet innen 5 år er det også enklere å overbevise ledelsen om å satse.

AF gruppen sitt vekstmål gjør det enkelt å måle om initiativene fører til resultater

AF gruppen sitt vekstmål gjør det enkelt å måle om initiativene fører til resultater

Hvordan sette gode vekstmål?

 • Ha en horisont på 5–10 år
 • Sett mål i kroneverdi, prosent eller tall
 • Gjør det enkelt å måle og etabler en baseline
 • Våg å tenkte stort!

3. Mulighetsrom

Når en virksomhet setter en innovasjonsstrategi er det viktig å hverken gå for bredt eller for fokusert til verks — tilfeldig satsing eller for fokusert innsats skaper sjeldent de gode innovasjonene. Vi anbefaler å gjøre dette ved å sette en innovasjonstese og en antitese. Ved å definere en tese og en antitese blir det enklere å velge ut hvilke ideer dere skal satse på, og kanskje enda viktigere, hvilke ideer dere ikke skal satse på. Det finnes utallige trender, teknologier og nye ideer i markedet til enhver tid, derfor er det viktig å fange essensen av det dere vil jobbe med slik at dere kan styre finansiering og allokering av ressurser deretter.

vg lab

VG Lab har definert et mulighetsrom for deres satsing slik at de kan forkusere på trender og teknologier som faller innunder mulighetsrommet. Dette sparer tid og ressurser.

Hvordan finne deres mulighetsrom?

 • Finn relevante problemer som er verdt å løse
 • Vurder trender og hvordan dere vil agere
 • Hva understøtter deres virksomhetsstrategi?
 • Hvor har dere et konkurransefortrinn, og ikke?

4. Game plan

En god game plan er essensielt for å fange mulighetsrommet, nå vekstmål og strekke dere mot visjonen. Game planen handler om deres taktikk for å skape innovasjon, skal dere for eksempel kjøpe eller bygge selv? Skal dere samarbeide eller investere? Skal dere finne på noe nytt eller kopiere andre?

Svaret på disse spørsmålene avhenger av virksomhetens situasjon og ambisjon. Ved å vurdere egen kompetanse på innovasjon, ønske om kontroll, investeringsmulighet- og vilje, vil dere kunne snevre inn hvilke muligheter dere har. Konkurransebildet og hvilke muligheter som finnes i markedet må analyseres for å legge en plan for deres taktikk. Er det for eksempel en teknologi i markedet som treffer deres innovasjonsinitiativ vil det kanskje være naturlig med oppkjøp eller et samarbeid for å få rask tilgang på teknologien. Om dere derimot opererer i en bransje som er utsatt for store endringer og krever kontinuerlig innovasjon vil det kanskje være hensiktsmessig å satse systematisk på å bygge et solid internt innovasjonssystem. Ulike situasjoner og ambisjoner krever ulike handlinger, og mange vil kanskje satse på flere virkemidler samtidig — det finnes flere veier til Rom! Vi kunne skrevet eksempler i det uendelige, men hovedbudskapet er at taktikken deres kommer an på virksomhetens premisser og eksterne muligheter. Under følger to eksempler på bruk av ulike virkemidler, og hvilke potensielle oppsider og nedsider virkemidlene kan ha:

OBOS samarbeider med og investerer i en rekke startups og får dermed tilgang på deres tjenester og kunder. Startupene på den andre siden, kan få tilgang på kompetanse og midler fra OBOS.

OBOS samarbeider med og investerer i en rekke startups og får dermedtilgang på deres tjenester og kunder. Startupene på den andre siden, kan få tilgang på kompetanse og midler fra OBOS.

Grieg Maritime Group har opprettet sin egen innovasjonsavdeling Grieg. Grieg Egde har som mål å identifisere og utvikle nye bærekraftige forretningsmuligheter innen shipping, enten alene eller i samarbeid med andre.

Grieg Maritime Group har opprettet sin egen innovasjonsavdeling Grieg. Grieg Egde har som mål å identifisere og utvikle nye bærekraftige forretningsmuligheter innen shipping, enten alene eller i samarbeid med andre.

Innovasjonsstrategien setter grunnlaget for virksomhetens innovasjonsarbeid

En tydelig innovasjonsstrategi er første steg til å sette innovasjonsarbeidet i system, slik at arbeidet med innovasjon blir tydelig og målrettet. Komponentene i innovasjonsstrategien skal hjelpe dere med å definere hvorfor dere eksisterer, hvor stort dere skal gjøre det, hva dere skal satse på, og hvordan dere skal gjøre det. Når hele virksomheten har en omforent forståelse av disse spørsmålene vil det bli tydeligere hvilke initiativer dere skal satse på og hvordan, slik at dere jobber målrettet for å realisere virksomhetens ambisjoner.

Virksomhetens situasjon og ambisjon vil definere hvilke virkemidler som støtter opp under innovasjonsstrategien

Virksomhetens situasjon og ambisjon vil definere hvilke virkemidler som støtter opp under innovasjonsstrategien

Ønsker du hjelp til å sette innovasjon i system og få mer ut av innovasjonsarbeidet? Kontakt vår leder for innovasjon for en uforpliktende prat.

Åshild Fossum

Åshild Fossum

Manager | Leder for Innovasjon