Hvordan bli et mer innovativt selskap? Etabler et system for kontinuerlig innovasjon

Skrevet av:

Publisert: 18. mars 2020

Å jobbe med innovasjon er krevende. Å omstille hele virksomheten til et nytt tankesett der innovasjon prioriteres på lik linje med kjernevirksomheten er enda vanskeligere. Fellesnevneren for selskapene som lykkes med å stadig skape ny vekst, er at de har satt innovasjon i system. Lær hvordan ditt selskap kan gjøre det samme her.

Hvorfor er innovasjon så vanskelig?

Innovasjon blir i økende grad viktig for å utvikle virksomheter og skape vekst. Likevel fokuserer etablerte selskaper gjerne på inkrementelle forbedringer og innovasjoner som opprettholder virksomheten, i stedet for å utfordre og endre dagens forretningsmodell. Hvorfor er det slik, og hvordan bryte ut av mønsteret?

Større selskaper er rigget med et system for sin kjernevirksomhet som maksimerer effektivitet og produktivitet, og reduserer risiko i daglig drift. Satt på spissen handler ledelse og oppfølging av slike selskaper om å

 • ta ned risiko,
 • kommunisere en plan for fremtiden,
 • tilegne budsjetter til godt planlagte aktiviteter,
 • overvåke og rapportere på økonomi,
 • se til at prosjekter gjennomføres på tid og kost.

Selskaper som er organisert i siloer vil kunne oppleve at hver enkelt ansatt har incentiv til å optimere sitt prosjekt eller avdeling. Systemet for kjernen fungerer sånn sett som et immunforsvar som verner om kjernevirksomheten og skal bekjempe nye utfordrere. “Inntrengeren” innovasjon, som sprer risikofylt adferd og det som kan oppleves som forstyrrende aktiviteter, vil dermed utfordre kjernevirksomheten.

Immunforsvaret beskytter dagens virksomhet, men hvordan sikre at innovasjon ikke forhindres?

Systemer for kjernevirksomheten virker som et immunsystem mot innovasjon

Systemer for kjernevirksomheten virker som et immunsystem mot innovasjon.

Immunforsvaret gjør at innovasjon, som har et ukjent utfall, taper kampen om oppmerksomhet, ressurser, tid og penger i konkurranse med forbedringer av den eksisterende forretningsmodellen. Særlig i trangere tider vil immunforsvaret stå sterkt for å opprettholde virksomheten, enten det gjelder å slukke branner, håndtere kostnadskutt eller takle nedbemanning. Å prioritere innovasjon i slike situasjoner kan være krevende. Å velge å beskytte den eksisterende virksomheten vil dessverre svekke mulighetene for nyskapning og vekst. Derfor trengs et system for kontinuerlig innovasjon, som er vel så kraftfullt som systemet for kjernevirksomheten.

Et system for kontinuerlig innovasjon vil fungere som en motvekt til systemet for kjernevirksomheten.

I resten av denne artikkelen deler vi våre tanker om hvordan selskaper kan bli mer innovative, og hvordan ditt selskap kan gå frem for å sette opp et system for kontinuerlig innovasjon som fungerer parallelt med systemet for kjernevirksomheten.

sprint

I Sprint mener vi at alle selskaper bør ha to tanker i hodet samtidig — et system for forbedring av kjernevirksomheten og et system for kontinuerlig innovasjon.

Hva kjennetegner svært innovative selskaper?

Det er vanskelig å definere innovasjon, og ofte forbindes innovasjon med oppstartsselskaper eller helt nye, banebrytende produkter eller tjenester fra mer etablerte bedrifter. Det finnes utallige ulike definisjoner av begrepet innovasjon, og akkurat hvordan vi definerer det er ikke så viktig. Fellesnevneren er at innovasjon skaper nye inntektskilder og vekst.

Men hva kjennetegner egentlig selskapene som lykkes med innovasjon? La oss ta utgangspunkt i økosystemer som Silicon Valley, Shenzhen eller Stockholm. Her blomstrer det ikke bare over av hipstere og god mat, men også mange modige mennesker som tenker stort og har mange ideer. De har forbilder de kan se opp til, som Daniel Ek (Spotify) eller Mark Zuckerberg (Facebook). Byene er rigget for å tiltrekke seg de beste og smarteste, både gjennom gode skoler og et nettverk av kompetanse og læring på tvers av selskapene. Det som gjør at disse byene og menneskene evner å skape nye produkter og tjenester, er at de ikke er redde for å feile og jobber raskt for å finne ut om ideer er verdt å satse på. Når de står klare til å satse finnes det også sterke finansielle muskler som er villige til å ta risiko og støtte dem. Det samme gjelder i svært innovative selskaper.

Svært innovative selskaper har noen fellestrekk - de har gjort strukturelle og metodiske grep for å bli mer innovative.

Svært innovative økosystemer og selskaper har:

 • Store visjoner, hårete mål og mange ideer
 • Gode forbilder og sterke ambassadører
 • Tilgang på mange flinke folk med riktig kompetanse
 • Stor potensiell oppside, og rom for å feile
 • Arbeidsmåter for stor fart og maksimal læring
 • Svært god tilgang på risikokapital
 • Velutviklet finansieringsklima med mange små «bets» i svært risikable prosjekter

Med andre ord: Et system for innovasjon.

Etabler et system for kontinuerlig innovasjon

Vi mener at alle selskaper som ønsker å skape ny vekst over tid må ha et system for kontinuerlig innovasjon. En plan, en rigg eller et rammeverk inspirert av de store økosystemene for innovasjon, som sikrer at innovasjon prioriteres, og at man forstår hva det betyr for organisasjonen.

Organisasjoner som lykkes med å etablere systemer for kontinuerlig innovasjon vil som en velsmurt fabrikk som produserer nye produkter, tjenester og forretningsmodeller på automatikk — i stor skala og på kontinuerlig basis. Ved å mobilisere ansatte gjennom en egen innovasjonsenhet og et system å styre etter, gjør man seg uavhengig av enkeltmennesker og toppledere for å skape vekst, og gir flere ideer rom til å vokse frem.

Overordnet består systemet for kontinuerlig innovasjon av fire hovedkomponenter, som er de samme fire som systemet for kjernesystemet, men med helt ulikt innhold og en annen konfigurasjon:

De fire komponentene i et system for kontinuerlig innovasjon

De fire komponentene i et system for kontinuerlig innovasjon (Takk til NASA for legendariske bilder!).

Under oppsummerer vi hvordan vi mener hver komponent bør settes opp.

1. Mål og strategi

Definer en tydelig strategi som gir innovasjonsarbeidet retning, og sett langsiktige vekstmål som er forankret fra øverste hold. Etabler en hårete visjon å jobbe mot og en innovasjonstese som beskriver hvilket mulighetsrom dere ønsker å innovere innenfor, og ikke. Tilpass ambisjonsnivået til kompetanse og kapasitet, men våg å tenke stort. Ta stilling til om nye produkter og tjenester er noe dere skal kjøpe eller bygge selv, og om samarbeid med eksterne er relevant. Ha en tydelig kobling til forretningsstrategien og sørg for at eiere, styret og CEO har eierskap til innovasjonsarbeidet.

Eksempel: Et selskap som virkelig tenker langsiktig er SoftBank, som driver et av verdens største fond og har investert i selskaper som Uber, Slack og WeWork. For å veilede investeringene sine har SoftBank Vision Fund faktisk en 300-års plan! Med mål om bidra til The Information Revolution og skape “Happiness for everyone” gjennom partnerskap med ledende selskaper er mulighetene mange, men fortsatt avgrenset. Kanskje litt i overkant langsiktig, men de jobber målrettet for å realisere effekt av investeringene sine over tid og har et bevisst forhold til hvilke ideer de tror vil lykkes i fremtiden.

Tenk langsiktig — la dere inspirere av SoftBank sitt 300 år lange perspektiv!

Tenk langsiktig — la dere inspirere av SoftBank sitt 300 år lange perspektiv!

2. Styring og finansiering

Innfør styrings- og finansieringsmodeller tilpasset entreprenørskap som gjør dere i stand til å investere løpende i ideer og prosjekter, og som skiller seg fra tradisjonell budsjettering og beregning av business case. Invester som en venturekapitalist — sett opp en innovasjonsportefølje og bruk gradvis finansiering sammen med “innovation accounting” for å styre og finansiere initiativer i porteføljen. Alloker midler til innovasjonsporteføljen som en helhet og sett stor kraft bak prosjektene som har bevist at de har potensial. Vær tydelig på når prosjekter skal stoppes, når de skal videreføres, og når de går over til drift. Sørg for at det finnes tilgjengelige ressurser som jobber med innovasjon, og beskytt disse mot driftsoppgaver for å sikre fokus.

Eksempel: Erfaringen vår fra Skyfall Ventures, Sprints søsterselskap, er at vi må vurdere et stort antall ideer for å finne de virkelige gode investeringene. Vi investerer først små summer i noen selskaper og blir bedre kjent med teamet og det de leverer over tid. Etter hvert har vi bygget opp en god portefølje av selskaper som vi har tro på. Når noen av disse viser tegn til å lykkes, går vi inn for å støtte selskapet videre og hjelpe dem med å skalere gjennom større investeringer.

Invester gradvis, og skaler opp de virkelig gode ideene — som en venturekapitalist

Invester gradvis, og skaler opp de virkelig gode ideene — som en venturekapitalist

3. Metoder og verktøy

Bruk metoder og verktøy som håndterer høy grad av usikkerhet, og fjern risiko og usikkerhet raskt og systematisk. Jobb som en forsker, test hypoteser og antagelser, snakk med og observer brukere/kunder. Legg til rette for eksperimentering og hurtig utvikling av minimumsløsninger, og gjør dokumentasjonen enkel, for eksempel ved å bruke 1-sides forretningsplaner som Lean Canvas. Vurder kontinuerlig om de nye ideene løser et reelt problem og om dere har funnet en god løsning som dere også er i stand til å lage, og som det finnes et stort nok marked for.

Eksempel: Finn.no er et godt eksempel på et selskap som har evnet å ta frem mange ulike tjenester og produkter som del av sin plattform. Dette har de oppnådd gjennom et bevisst forhold til metoder for kontinuerlig innovasjon og valg av verktøy for å generere og videreutvikle ideer. De bruker for eksempel Lean innovasjonsmetodikk, AB-testing, kundeintervjuer, retrospects, hackatons og interne start-ups for å hele tiden teste nye ideer og lære. De har gjort eksperimentering til en rutine og jobber målrettet med å vurdere nye initiativer.

finn.no

Finn.no har skapt en intern prosess for kontinuerlig innovasjon. Organisasjonen kan jobbe autonomt med eksperimentering, med noe involvering fra ledere for å sette og prioritere mål (Kilde: MAGMA)

4. Struktur og kultur

Bygg strukturer og kultur som understøtter innovasjon og gir tydelig ansvar. Skill innovasjon ut fra linjen og bygg gründerkultur. Sett opp en tohendig organisering med kjerne og innovasjon adskilt, men i samspill. Sett sammen små, autonome team for å drive innovasjonsprosjekter, skap mentalitet for vekst og innfør belønningsmodeller som gir incentiv til å ta høy risiko. Innarbeid en gründerinnstilling til kunder og inntekter, slik at alle som jobber med innovasjon forstår at hver kunde er den viktigste kunden. Finn ut hvordan dere skal skaffe riktig og tilstrekkelig kompetanse, og hvordan dere skal bygge spisskompetanse på innovasjon internt. Let etter gründere i selskapet deres — de finnes alltid.

Eksempel: Hearst Entertainment er et eksempel på et selskap som sørger for nettopp gode incentiver til å drive innovasjon. De har introdusert profit-sharing-planer for å belønne ansatte som jobber med ny vekst. Det innebærer at ansatte som har vært med på å utvikle et nytt produkt som lykkes i markedet, får en del av overskuddet som produktet genererer. For hvert år produktet går i pluss settes en del av overskuddet av til fordeling mellom de ansatte i henhold til et poengsystem. På den måten får de samkjørt interessene til de som jobber i innovasjonsteamene med selskapets interesser.

Hearst

Hearst har lykkes med å skape engasjement rundt innovasjon gjennom gode incentivordninger hvor ansatte får eierskap til og utbytte av sine initiativer.

Hvordan komme i gang?

Det finnes dessverre ingen fasit på hvordan innovasjonssystemet bør settes opp, og ingen perfekt konfigurasjon som kan kopieres og implementeres. Det Google og Amazon gjør, passer ikke for alle. Hvilket oppsett som er riktig for ditt selskap vil blant annet avhenge av hva slags virksomhet dere driver, hvor mye risiko dere kan og bør ta, hvor kompliserte produkter dere tilbyr, hvor mye kapital dere har tilgang på og hvor moden organisasjonen er.

Vårt råd er derfor å ikke prøve å lage det perfekte innovasjonssystemet, som antageligvis ikke eksisterer uansett. Prøv dere heller frem! På samme måte som det er lurt å bygge nye produkter og tjenester iterativt, er det smart å starte med et “minimum viable system” for innovasjon, og heller endre og videreutvikle det når dere ser hvordan det fungerer. Det viktigste er å komme i gang og at innovasjonsarbeidet faktisk prioriteres.

Følg prinsippet om hypotesedrevet eksperimentering i liten skala, og sett opp et “minimum viable innovasjonssystem.

Start med å:

 1. Få toppledelsen om bord
 2. Lag et første utkast til strategi og ambisjonsnivå, slik at dere har noe å styre og prioritere ideer etter
 3. Lag en skisse på et minimum viable innovasjonssystem
 4. Sett i gang testing av noen første ideer og kjør enkle pilotprosjekter for å prøve ut systemet
 5. Justér og forbedre systemet løpende
liten gutt

Ta et skritt av gangen i etableringen av systemet for kontinuerlig innovasjon

Ta kontakt med vår leder som er ansvarlig for våre tjenester for innovasjon.