Rigge organisasjonen for videre vekst? Skalering og profesjonalisering til unnsetning!

Skrevet av:

Publisert: 6. oktober 2022

Mange kan føle på at arbeidsplassen står i en fase med lite forbedringspotensial eller stagnert vekst. Det er da enkelt å tenke at løsningen ligger i nytenkning og innovative idéer som sikrer vekst og ny driv. De største selskapene i verden stammer jo tross alt fra en eller annen garasje med en genial, disruptiv idé!

Likevel finnes det heldigvis andre vinklinger og løsninger på problemet. Skalering og profesjonalisering av dagens virksomhet kan redusere risikoen for stagnering og vise seg å gi større vekst på lang sikt, uten at du må gjennomføre radikale endringer.

Her er derfor våre fire suksessfaktorer for å motarbeide en flat eller stagnerende vekstkurve:

Prosess for skalering og profesjonalisering

Fire suksesskriterier for å rigge ditt selskap for videre vekst

1. Ta deg tid til å forstå områder for forbedring

Først og fremst er det viktig å ta seg tid til og sette en fot i bakken og se innover i selskapet. Har vi den strategiske retningen og de strukturene som trengs for å lykkes? Hva er våre kjerneleveranser og hva skal vi prioritere å drive med? Og reflekteres dette i vår strategiske retning og de prioriteringene vi gjør hver dag? Å ta seg tid til å forstå selskapets status quo og identifisere på hvilke områder det ville gitt verdi med justeringer, er en viktig suksessfaktor for å gjøre selskapet i stand til å håndtere videre vekst.

Eksempelvis jobbet vi i Sprint med et selskap som slet med å ha oversikt over- og prioritere utviklingsinitiativ, og ønsket hjelp med å lage et felles roadmap for videre teknologiutvikling. I arbeidet med å innhente innsikt ble det tydelig at et slikt roadmap ikke ville være riktig medisin. Innsikten avdekket at selskapet blant annet hadde et behov for å justere hvordan de var organisert og hvordan de samarbeidet. Vi foreslo å se nærmere på roller og ansvar, samt prosesser som gikk på tvers av ulike domener.

Person som ser på prosesskart

Viktig å ta seg tid til å forstå selskapets nåsituasjon og identifisere på hvilke områder det ville gitt verdi med justeringer.

Videre vekst handler nemlig ikke bare om hvor godt produktet eller tjenesten er, men også de rammene og forutsetningene som er bygget opp rundt. Enhver vekstreise, eller endringsreise for den saks skyld, trenger en organisasjon som er rigget for å forvalte veksten eller endringen på en god måte, slik at potensialet for å skape verdi faktisk realiseres. Det vil derfor være viktig å forstå forbedringsområder i egen organisasjon, og hvordan disse områdene påvirker evnen til å effektivt skape verdi for kunden.

2. Jobb målrettet for å sikre kontinuerlig fremdrift og oversikt

Selskaper jobber ofte målrettet for å styrke merkevare og kundelojalitet. Likevel bør du først og fremst fokusere på lojalitet blant de ansatte internt. Disse er selskapets ultimate representanter, med et enormt potensial til å spre sin entusiasme rundt seg til potensielle kunder. For å kunne klare dette, er det viktig at de ansatte tydelig forstår «hvorfor» og «hvordan» selskapet arbeider som det gjør. Dersom mål og verdier er tydelig sammenstilt med de ansattes inntrykk, tilsier mye at lojaliteten og produktiviteten deres øker. Derfor bør operasjonalisering av strategien stå i fokus.

Gruppe som ser på tavle

Operasjonalisering av strategien bør stå i fokus.

En strategi er viktig, men den mister mye av sin kraft hvis de ansatte ikke forstår hva det betyr for dem. Ansatte på ulike nivåer må forstå «hvorfor» de bør bidra og «hvordan» de kan gjøre det. De må med andre ord forstå hva store ord betyr, men også hvordan prosjekter og oppgaver de får beskjed om å gjøre kan bidra til det større bildet. Moderne virksomhetsstyring er et eksempel på et viktig virkemiddel for å sikre kontinuerlig fremdrift og oversikt. Metoder som eksempelvis OKR er svært populært og virkningsfullt for dette formålet. Å forstå målet og kommunisere dette til organisasjonen på en enkel og god måte er den rette veien å gå for å gjøre dem store tilhengere av selskapet, i tillegg til å drive vekst fremover på en organisk måte.

3. Sørg for å ha de riktige strukturene, prosessene og arbeidsmetodene

Å skalere og profesjonalisere handler ikke bare om å vokse oppover og utover, men som sagt også om å sikre at selskapet er i stand til å håndtere endring eller vekst. Uavhengig om det er behov for å skalere opp for ny vekst eller profesjonalisere for å ivareta et verdiskapende fundament, er intern organisering, prosesser og arbeidsmetoder en viktig grunnmur for å lykkes.

Det er viktig at selskapet er organisert på en måte som tilrettelegger for maksimal verdiskapning. Et selskap sin organisering kan vise til hvordan både avdelinger, team og prosesser er satt opp. Hvis en ser på selskapers organisasjonsstruktur som en helhet, ser vi at mange fremdeles i praksis jobber svært silobasert. Ansatte på tvers av avdelinger skal jobbe mot et felles mål og samarbeide om å levere verdi til kunden, men mange sitter gjerne på hver sin tue. Resultatet er ofte en suboptimal verdiskapning og ineffektiv ressursbruk. Hvis selskaper setter kunden i fokus og organiserer virksomheten rundt den verdiskapende flyten, ser en at den totale effektiviteten øker. En måte å gjøre dette på er å organisere ansatte i strømmer sentrert rundt konkrete produkter eller tjenester, heller enn avdelinger. En slik organisering gir andre strukturelle rammer og kan gjøre selskaper i stand til å eksempelvis unngå flaskehalser ved overlevering fra avdeling til avdeling.

“Ansatte på tvers av avdelinger skal jobbe mot et felles mål og samarbeide om å levere verdi til kunden, men mange sitter gjerne på hver sin tue. Resultatet er ofte en suboptimal verdiskapning og ineffektiv ressursbruk.”

Det er imidlertid også viktig å ha en organisering som er skalerbar over tid. Tenk fremover; hva vil skje med informasjonsflyt og organisasjonskulturen hvis vi vokser i antall ansatte? Eller, er det noen makroøkonomiske trender som påvirker avdelinger ulikt, slik at de ikke lenger har de samme insentivene til å samarbeide? Gitt spørsmål som dette, trenger vi en annerledes organisering enn hva vi har i dag?

Interne prosesser og arbeidsmåter har stor effekt på ressursbruk, men kan ofte også påvirke skapt kundeverdi. På lik måte som et selskaps overordnede organisering, vil skalerbare prosesser sammen med arbeidsmetoder sette selskapet i stand til å kontinuerlig justere seg for og operere på en effektiv måte. Her er det derfor viktig å sikre flyt i verdiskapningen for og eliminere flaskehalser og raskt realisere opplevelsen av verdi for kunden.

Broer med biler

Det er viktig å ha en organisering som er skalerbar over tid.

Men hvordan sikrer man egentlig skalerbare, interne prosesser og arbeidsmetoder? Interne strukturer vil over tid bli utdatert, enten fordi markedet endrer seg, forutsetninger i organisasjonen endrer seg, eller til og med at sentrale ansatte slutter og tar med seg viktig kunnskap som ikke er nedfelt noe sted. Et verdifullt verktøy for å inkorporere skalerbarhet i prosesser og arbeidsmetoder kan være så enkelt som å jevnlig evaluere hvordan slike interne strukturer fungerer i dag, og hva som bør endres for å ivareta effektivitet og sikre videre vekst eller effektiv drift.

Å ta tak i interne strukturer, hvordan kan det se ut? Vi i Sprint jobbet med et selskap som hadde vokst svært mye på kort tid. De konkurrerte i et marked med globale aktører og hadde et stort behov for å profesjonalisere interne strukturer for å fortsette og utvikle produktet og sikre kortere tid fra idé til marked. Sammen med selskapet utviklet vi styrende prinsipper, prosesser og verktøy for å håndtere god flyt i alle ledd av selskapets produktutvikling. Vi la vekt på viktigheten av å tenke todelt; de vil skape verdi for morgendagen, men samtidig sikre at de klarer å absorbere og forvalte veksten som skapes. Fordi — gjennom å ha denne todelte tankegangen øker sannsynligheten for varig vekst betydelig.

4. Sørg for å bygge den rette kompetansen og kulturen

Noe av det viktigste du trenger for å skalere selskapet er å forsikre deg om at du har det rette teamet til å håndtere morgendagens utfordringer. Her er det viktig å skape et arbeidsmiljø som skaper indre motivasjon og lojalitet blant de ansatte, hvor de arbeider mot et felles mål som følge av engasjement.

Team som feirer en seier

Mye løses ved god informasjon og investering i læring og kulturbygging.

Hvordan vet du om du har et arbeidsmiljø som appellerer til de ansattes indre motivasjon og lojalitet? Ved å gjøre en kultur- og kompetansekartlegging kan du få et overblikk over selskapets nåsituasjon. Ofte kan mye løses ved informasjon og investering i læring og kulturbygging. Ved å eksempelvis fokusere på leder- og medarbeiderutvikling, og tilrettelegge for gode utviklings- og opplæringsmuligheter, er det stor sannsynlighet for at de ansatte føler seg investert i.

En god holdning til dette fra et selskapsperspektiv, er å tenke at du «låner tid» av den ansattes karriere. Da er det viktig at du tilbyr dem noe som øker deres indre motivasjon, eksempelvis gode utviklingsmuligheter som nevnt over. På denne måten kan du rigge selskapet for videre vekst ved å ha en lojal arbeidsstokk som er villig til å «gi gass» for og sikre solid vekst videre.

Ikke glem!

Å rigge selskapet for videre vekst er en utfordrende oppgave, men ikke umulig! En god start er å stoppe opp og prøve og forstå områdene som kunne trenge et løft. Hva og hvorfor trenger de områdene å profesjonaliseres eller styrkes for og sikre videre skalering og vekst? Sett fokus på mål for å sikre kontinuerlig fremdrift og oversikt, sett gode organisasjonsstrukturer, prosesser og arbeidsmetoder, og ikke minst skap et miljø der de ansatte drives av indre motivasjon for å øke produktiviteten og lojaliteten deres.

Det er viktig å huske at det ikke alltid er ny-tenking og innovasjon som er svaret. Selskapets rigg må helt klart matche ambisjonene for å levere verdi til kundene og for og vokse videre, og vi håper disse suksesskriteriene ga en oversikt over hva vi har sett er viktig for at selskaper skal ha en sunn og varig vekst!

Lurer du på hva du kan gjøre for å rigge ditt selskap for videre vekst? Ta gjerne kontakt med oss.

Jørgen Bergstad

Jørgen Bergstad

Director | Leder for Forbedring