Hvordan lykkes med økt og varig lønnsomhet?

Skrevet av:

Publisert: 25. oktober 2023

Selskap som opplever rask vekst, kan erfare at lønnsomheten ikke følger med i samme takt. I tillegg vil uforutsigbare økonomiske tider og skiftende markeder kreve at virksomheter er rustet for å kunne håndtere perioder med tøffe værforhold. For å sikre sunn vekst på lang sikt er det viktig med en bevisst tilnærming til lønnsomhetsforbedring, men vår erfaring et at mange ikke er bevist på hva som truer lønnsomheten, hvor man skal starte, og hvordan man kan opprettholde resultatene over tid. 

Hva truer lønnsomhet i selskaper?

Bedrifter står ofte overfor en rekke utfordringer både fra eksternt og internt hold, som krever kloke strategiske valg. I Sprint ser vi at selskap gjerne trues av tre hovedutfordringer: usikre makrotider, egne voksesmerter og kortsiktig horisont. La oss se litt nærmere på disse utfordringene og hva man må tenke på når man skal i gang med lønnsomhetsforbedring.

I disse dager er kanskje den mest fremtredende eksterne trusselen for lønnsomhet det usikre makroøkonomiske landskapet. Økende inflasjon, stigende råvarepriser og høyere lønnskostnader utfordrer stadig bedriftsmarginer. Samtidig møter bedrifter lavere etterspørsel i markedet og må håndtere økende konkurranse og prispress. Dette fører ofte til at lagre bygger seg opp, og selskaper blir tvunget til å finne måter å opprettholde lønnsomheten på i en utfordrende økonomisk virkelighet.

En annen utfordring kan knyttes til interne ambisjoner om vekst. Dette kan ofte føre til voksesmerter, og enten det er organisk eller strukturell vekst, medfører ekspansjon økt kompleksitet i selskapet. Det betyr at selskaper som tidligere hadde en enklere driftsmodell, kan finne det krevende å opprettholde den samme lønnsomheten når de vokser. For å kunne sikre verdiskaping og utvikling av virksomheten blir det da ekstra viktig å beholde marginene.

I jakten på økt lønnsomhet er det også viktig å være oppmerksom på truslene som ligger i kortsiktige tiltak. Ofte fører ønsket om øyeblikkelig lønnsomhetsforbedring til raske kostnadskutt. Mens dette kan være riktig og nødvendig i visse situasjoner, gir det ikke nødvendigvis bærekraftige konkurransefordeler. I verste fall kan det føre til en nedadgående spiral som påvirker bedriftens evne til å opprettholde fart, nyskapning og til og med føre til talentflukt, der de mest verdifulle ansatte velger å forlate selskapet. Derfor er det avgjørende for selskaper å balansere kortsiktige lønnsomhetsmål med en langsiktig strategi som bygger varig suksess.

Det er ikke uvanlig at selskap gjennomfører tiltak som undergraver langsiktig lønnsomhet. Målet er å gå fra lønnsomhetsforbedring som forringes over tid til varig lønnsomhetsløft

Tre steg for økt og varig lønnsomhet

Sprint har lang erfaring med å bistå virksomheter med å identifisere forbedringsområder og verdipotensial, implementere nødvendige tiltak, og bygge en organisasjon som kan levere lønnsomhet på lang sikt (vi har blant annet skrevet en egen artikkel som gir deg tre steg på veien mot en bedre bunnlinje her). Disse prosjektene og casene er brukt til inspirasjon til å lage fortellingen om den fiktive burgerkjeden Bare Burger som vi kommer til å følge på en reise gjennom denne artikkelen. Selv om eksempelet er fiktivt, bygger det på høyst reelle utfordringer som vi tror mange kan kjenne seg igjen. Gjennom eksempelet vil vi dele våre erfaringer og forsøke å hjelpe Bare Burger med tre steg for å lykkes med økt og varig lønnsomhet.

— Burgerkjeden Bare Burger har opplevd en imponerende vekst de siste årene. På få år har de økt antall utsalgssteder og ansatte, noe som har bidratt til økt synlighet og tilgjengelighet. Til tross for denne ekspansjonen, står selskapet nå overfor utfordringer knyttet til lønnsomhet. Ledelsen i selskapet har erkjent at det er betydelige utfordringer som krever oppmerksomhet, men de er usikre på hvor de skal begynne for å snu situasjonen. Bare Burger må finne en løsning for å lykkes med økt og varig lønnsomhet, og det fort!

Lønnsomhetsforbedring steg for steg

Steg 1: Forstå nåsituasjonen

For å styrke selskapets lønnsomhet er det nødvendig å forstå nåsituasjonen ved å identifisere og analysere de viktigste lønnsomhetsdriverne. Det vil si å identifisere hvor vi kan og bør justere for å påvirke lønnsomheten mest effektivt.

Å forstå nåsituasjonen innebærer å identifisere hva som driver lønnsomhet, forbedringspotensial og definere mål

La oss se på hvordan Bare Burger gikk frem for å virkelig forstå situasjonen de var i:

— Ledelsen i Bare Burger bestemmer seg for å ta grep, og begynner med å dykke ned i selskapet for å komme til bunns i hva som driver lønnsomhet i bedriften. For å vurdere hvilke områder som har størst påvirkning, innhenter de data og analyser om dagens økonomiske situasjon, i tillegg til å intervjue ansatte. Samtidig vurderer de nøye kundenes tilbakemeldinger for å identifisere hva kundene legger vekt på. Fra analysene ser de fort at blant annet at lager og innkjøp er store drivere for lønnsomheten til Bare Burger, og ledelsen går straks i gang med å foreslå forbedringstiltak.

Bare Burger er i godt driv, og med en lang liste med tiltak er fristelsen for å iverksette med en gang stor. Heldigvis tar de en ny intern runde der de blir enige om å vurdere konsekvensene og gevinstene disse tiltakene medførte. Analysene de nå gjennomfører ekskluderer raskt noen tiltak som de ser ville ført til store konsekvenser knyttet til kundetilfredshet og strategiske ambisjoner. Bare Burger har nå et godt bilde av nåsituasjonen og er klare til å sette seg et mål for gevinstrealisering gjennom tiltakene.

Steg 2: Realisere verdi

Bare Burger sitter nå med mye innsikt, men det hjelper lite dersom de ikke klarer å hente ut verdien. Når vi skal snakke om tiltak for å realisere verdi ser vi ofte på to kategorier, enkeltstående initiativer og endret arbeidsmetode. Enkeltstående initiativ, eller «one-offs», er tiltak hvor man kjenner problemet godt eller ser en åpenbar mulighet man ønsker å gjennomføre. «Endret arbeidsmetode» er gjerne større forbedringsløp som endrer hvordan selskapet jobber og krever derfor mer oppfølging over tid for å realisere og sikre gevinster. Ofte er det muligheter for begge initiativene i en virksomhet.

— Blant listen over mulige tiltak identifiserer Bare Burger flere lavt-hengende frukter som vil forbedre umiddelbart vil forbedre lønnsomheten. De stryker blant annet de minst populære rettene fra menyen og forenkler bestillingene som kommer inn via nettsiden deres, noe som både effektiviserer prosesser og øker medarbeidertilfredsheten.

Når de mest åpenbare tiltakene er iverksatt, retter Bare Burger fokus mot større endringer i arbeidsmetodene for å sikre langsiktig lønnsomhet. De har blant annet identifisert at det er muligheter for å restrukturere lagerstyring og leverandørforhold, noe som vil gi lavere lager- og innkjøpskostnader, samt redusere matsvinn.

Bare Burgers mer omfattende endringer vil kreve mer for å hente ut gevinster. Når en skal sette i gang med initiativer anbefaler vi å gjennomføre piloter i deler av organisasjonen for å redusere risiko og gi mulighet for læring og justering. Etter erfaringer fra piloteringen kan man skalere til hele organisasjonen. Her brukes innsikt og læring fra piloten til å planlegge skaleringen, og gjerne utarbeide en «best practice» man kan ta ut i hele organisasjonen.

Tiltakene testes og itereres i piloter før de skaleres til hele organisasjonen.

— Bare Burger bestemmer seg for å pilotere en omfattende restrukturering av lagerstyring. De begynner med noen få restauranter der de innfører et mer avansert lagersystem som benyttet seg av datadrevne analyser for å forutsi etterspørsel og optimalisere beholdningen. Ledelsen setter en tydelig ambisjon og forventinger til restaurantene i piloten for å sette initiativet høyest på agendaen Underveis i piloten jobber også et team tett på gjennomføringen ute i restaurantene for å støtte, justere og følge opp tiltakene og evaluere resultater.

Etter en grundig gjennomgang av resultatene fra de utvalgte restaurantene og etter å ha samlet tilbakemeldinger fra både ansatte og kunder, identifiserer de nøkkelfaktorene som hadde bidratt til suksess. Lagersystemet har hatt ført til betydelige besparelser og endringene i lagerstyring blir besluttet implementert i alle restaurantene.

Steg 3: Tenk langsiktig

Når man har gjennomført tiltak og begynner å se de første positive resultatene, kan det være fristende å fokusere utelukkende på drift. Dette kan imidlertid føre til at man overser fremtidige muligheter og dermed svekker effekten av tidligere tiltak. For å sikre varig lønnsomhet er det avgjørende å opprettholde et langsiktig perspektiv, og vi mener spesielt at tre nøkkelfaktorer er viktige for suksess: et system for kontinuerlig forbedring, selvforbedrende team og en åpen og oppmuntrende kultur. Med disse elementene på plass kan selskapet bygge et solid grunnlag for varig lønnsomhet.

— Nå som Bare Burger har fått på plass tiltak for lønnsomhetsforbedring, ønsker de å rigge seg slik at de kunne opprettholde dette over tid. De setter opp regelmessige møter der restaurantene diskuterte resultater, utfordringer og nye ideer. De oppretter også et digitalt dashboard som gir sanntidsdata om lagerstyring og innkjøpskostnader, noe som gjør det enkelt å følge med på ytelsen og identifisere potensial for forbedring i fremtiden. Ledelsen oppfordrer ansatte til å komme med egne forslag for effektivisering og gir restaurantene autonomi til å implementere endringer i tråd med selskapets mål og strategi.

Gjennom kombinasjonen av kontinuerlig forbedring, selvforbedrende team og en åpen kultur, lykkes Bare Burger med å rigge seg for økt og varig lønnsomhet. De oppnår ikke bare betydelige besparelser på kort sikt, men skaper også en organisasjon og kultur som er bedre rigget til å møte fremtidige utfordringer.

De fire viktigste poengene vi ønsker å få frem:

Gjennom artikkelen og eksempelet med Bare Burger, ønsket vi å demonstrere hva som er viktig når en jobber for å oppnå økt og varig lønnsomhet. Oppsummert er det fire ting vi ønsker at du sitter igjen med:

  1. Konkret målsetting: Vi har selv utforsket flere tilnærminger og har lært at det er avgjørende å være spesifikke med målsetningen for å sette fokus og sikre gjennomførbarhet. For å oppnå reell lønnsomhetsforbedring må vi også kunne vise en målbar vekst i bunnlinjen. Dette er gjerne nøkkelen for å overbevise toppledelsen om viktigheten av endringer.
  2. Riktige kutt og tiltak: Det er viktig å ta de rette skrittene og gjennomføre riktige tiltak. Å kun fokusere på kostnadskutt uten å vurdere langsiktige konsekvenser kan resultere i kortsiktig innsparing, men med potensielt større kostnader på lengre sikt.
  3. Kontinuerlig forbedring: Selv om periodiske forbedringsprogrammer kan være nyttige, må de ikke erstatte fokuset på kontinuerlig forbedring. Dette innebærer å etablere solide systemer for forbedring som varer over tid og ikke begrenser seg til isolerte hendelser.
  4. Eierskap og engasjement: For å opprettholde høyt engasjement og oppnå resultater, er det avgjørende at både toppledelsen og nøkkelansatte er sterkt engasjert og tar eierskap i endringsprosessen. Dette skaper en felles forståelse og støtte for de nødvendige endringene som er avgjørende for å lykkes.

Dersom du ønsker å høre mer om hvordan din virksomhet kan jobbe for å lykkes med økt og varig lønnsomhet, eller nysgjerrig på å utforske andre forbedringsmuligheter, ta kontakt!

Jørgen Bergstad

Jørgen Bergstad

Partner | Leder for Forbedring